cssolsones.com http://cssolsones.com Wed, 25 Apr 18 22:09:07 +0200 cssolsones.com ca Bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball de diplomat/da en infermeria temporal a temps parcialhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=6405/10/2017cssolsones.comANUNCI del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, sobre provisió d’un lloc de treball.


Aprovades per la Junta del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball de diplomat/da en infermeria del grup de personal laboral temporal, a temps parcial, del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, mitjançant contracte de relleu.BASES

1a. El lloc de treball de diplomat/da en infermeria és de personal laboral temporal (grup de classificació A2), a temps parcial (75% de la jornada) i mitjançant contracte de relleu. La durada del contracte és fins a la jubilació del treballador al qual se substitueix prevista per l’any 2021.

La contractació objecte d’aquest concurs queda supeditada a la resolució i condicions per part de l’INSS de la jubilació parcial del treballador al qual se substitueix parcialment. Així mateix, queden condicionades a aquesta resolució la durada del contracte i la jornada parcial d’aquest.

Aquest lloc de treball té dotació de crèdit en el pressupost de l'any 2017 al capítol 1.

2a. Les funcions que té assignades el lloc de treball són les següents:

- Tasques pròpies de diplomat/da en infermeria.

3a. El sistema de selecció per a ocupar aquests llocs de treball és el de concurs, atès el que disposa l’article 61.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’empleat públic.

4a. Les condicions que s'exigeixen als aspirants per a ocupar aquests llocs de treball són les i següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’un altre estat membre de la Unió Europea o gaudir de la corresponent situació legal que permeti l’accés al treball i el desenvolupament de les tasques del lloc de treball, d’acord amb la legislació vigent.
b) Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir, en tot cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que ocupaven en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el supòsit de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat regulades en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de diplomat/da o grau en infermeria.
g) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C, d’acord amb la normativa vigent. En el supòsit que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
h) Acreditar la inexistència d’antecedents per delictes sexuals.
i) Estar en possessió del carnet de conduir B.
j) Disposar de vehicle propi.

5a. El procés de selecció, mitjançant concurs, dels candidats a ocupar aquest lloc de treball, serà el següent:
1a fase: Concurs de mèrits. (màxim 30 punts)
Valoració:
a) Per serveis prestats, com a infermer/a, en centres de salut, 3 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 15 punts.
b) Disposar d´alguna especialitat d´infermeria, 4 punts.
c) Assistència a cursos d’especialització organitzats per centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la categoria sol·licitada, d’una durada igual o superior a 20 hores, amb un màxim de 8 punts:
- Màster .............................................. 3 punts
-Postgrau............................................ 2 punts
- Curs d’especialització/expert............ 1.5 punts
- Curs de més de 200 hores.................. 1 punt
- Curs de 101 a 200 hores..................... 0,5 punts
- Curs de 51 a 100 hores...................... 0,25 punts
- Curs de 20 a 50 hores ....................... 0,10 punts

Si la durada dels cursos de formació està definida en crèdits es considerarà que 1 crèdit equivaldrà a 10 h i 1 ECTS equivaldrà a 25 h.

d) Publicacions fetes relacionades amb l´àmbit d’infermeria, amb un màxim de 3 punts:
- Per cada publicació en revista científica i/o llibre.................................................... 0,5 punt
- Comunicació científica i/o pòster admesos a congressos i jornades...................... 0,10 punts

2a Fase (màxim 15 punts) Només passaran a aquesta fase els 5 candidats/tes que hagin obtingut millor puntuació a la 1a Fase.

Valoració:
e) Prova de coneixements, màxim 7,5 punts
f) Entrevista personal, màxim 7,5 punts.
Puntuació màxima total: 45 punts.

6a. El tribunal seleccionador estarà compost per un mínim de tres membres titulars, un dels quals serà president/a del Tribunal i un altre actuarà com a secretari/ària. Un d’ells serà un membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Els membres del Tribunal seran els que s’indicaran en la resolució que aprovi la llista d’admesos i exclosos.

Si el tribunal ho creu necessari nomenarà un assessor per a les entrevistes i/o proves addicionals, en el supòsit que n´hi hagi.

7a. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria d'accés al lloc de treball es presentaran al registre del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, durant el termini de vint dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC i al BOP (24 d'octubre). Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud que compleixen les condicions exigides i els mèrits de concurs que al·leguen, i acreditar-ho documentalment, mitjançant originals o fotocòpies compulsades. També s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI.

8a. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidenta executiva del Centre dictarà una resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos; n’ordenarà la publicació als efectes d'esmenar defectes o formular al·legacions i determinar el lloc, la data i l'hora de constituir el tribunal que ha de fer l'avaluació dels mèrits i fer l’entrevista. Tots els anuncis es faran públics a la seu del Centre i es comunicaran personalment a les persones interessades.

9a. L'òrgan de selecció farà públic el nom de la persona que ha resultat aprovada per ordre de puntuació obtinguda als efectes legals que siguin procedents.

10a. La presidenta executiva del Centre, un cop aprovada la proposta de l'òrgan de selecció, acordarà la formalització del contracte de treball amb la persona designada, després de justificar els requisits i les condicions exigides a la convocatòria, amb un període de prova de sis mesos.

11a. En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

Solsona, 25 de setembre de 2017.

M. Pilar Fons i Solé
Presidenta executiva

]]>
ANUNCI del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, sobre provisió d’un lloc de treball.


Aprovades per la Junta del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball de diplomat/da en infermeria del grup de personal laboral temporal, a temps parcial, del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, mitjançant contracte de relleu.BASES

1a. El lloc de treball de diplomat/da en infermeria és de personal laboral temporal (grup de classificació A2), a temps parcial (75% de la jornada) i mitjançant contracte de relleu. La durada del contracte és fins a la jubilació del treballador al qual se substitueix prevista per l’any 2021.

La contractació objecte d’aquest concurs queda supeditada a la resolució i condicions per part de l’INSS de la jubilació parcial del treballador al qual se substitueix parcialment. Així mateix, queden condicionades a aquesta resolució la durada del contracte i la jornada parcial d’aquest.

Aquest lloc de treball té dotació de crèdit en el pressupost de l'any 2017 al capítol 1.

2a. Les funcions que té assignades el lloc de treball són les següents:

- Tasques pròpies de diplomat/da en infermeria.

3a. El sistema de selecció per a ocupar aquests llocs de treball és el de concurs, atès el que disposa l’article 61.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’empleat públic.

4a. Les condicions que s'exigeixen als aspirants per a ocupar aquests llocs de treball són les i següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’un altre estat membre de la Unió Europea o gaudir de la corresponent situació legal que permeti l’accés al treball i el desenvolupament de les tasques del lloc de treball, d’acord amb la legislació vigent.
b) Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir, en tot cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que ocupaven en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el supòsit de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat regulades en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de diplomat/da o grau en infermeria.
g) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C, d’acord amb la normativa vigent. En el supòsit que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
h) Acreditar la inexistència d’antecedents per delictes sexuals.
i) Estar en possessió del carnet de conduir B.
j) Disposar de vehicle propi.

5a. El procés de selecció, mitjançant concurs, dels candidats a ocupar aquest lloc de treball, serà el següent:
1a fase: Concurs de mèrits. (màxim 30 punts)
Valoració:
a) Per serveis prestats, com a infermer/a, en centres de salut, 3 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 15 punts.
b) Disposar d´alguna especialitat d´infermeria, 4 punts.
c) Assistència a cursos d’especialització organitzats per centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la categoria sol·licitada, d’una durada igual o superior a 20 hores, amb un màxim de 8 punts:
- Màster .............................................. 3 punts
-Postgrau............................................ 2 punts
- Curs d’especialització/expert............ 1.5 punts
- Curs de més de 200 hores.................. 1 punt
- Curs de 101 a 200 hores..................... 0,5 punts
- Curs de 51 a 100 hores...................... 0,25 punts
- Curs de 20 a 50 hores ....................... 0,10 punts

Si la durada dels cursos de formació està definida en crèdits es considerarà que 1 crèdit equivaldrà a 10 h i 1 ECTS equivaldrà a 25 h.

d) Publicacions fetes relacionades amb l´àmbit d’infermeria, amb un màxim de 3 punts:
- Per cada publicació en revista científica i/o llibre.................................................... 0,5 punt
- Comunicació científica i/o pòster admesos a congressos i jornades...................... 0,10 punts

2a Fase (màxim 15 punts) Només passaran a aquesta fase els 5 candidats/tes que hagin obtingut millor puntuació a la 1a Fase.

Valoració:
e) Prova de coneixements, màxim 7,5 punts
f) Entrevista personal, màxim 7,5 punts.
Puntuació màxima total: 45 punts.

6a. El tribunal seleccionador estarà compost per un mínim de tres membres titulars, un dels quals serà president/a del Tribunal i un altre actuarà com a secretari/ària. Un d’ells serà un membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Els membres del Tribunal seran els que s’indicaran en la resolució que aprovi la llista d’admesos i exclosos.

Si el tribunal ho creu necessari nomenarà un assessor per a les entrevistes i/o proves addicionals, en el supòsit que n´hi hagi.

7a. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria d'accés al lloc de treball es presentaran al registre del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, durant el termini de vint dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC i al BOP (24 d'octubre). Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud que compleixen les condicions exigides i els mèrits de concurs que al·leguen, i acreditar-ho documentalment, mitjançant originals o fotocòpies compulsades. També s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI.

8a. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidenta executiva del Centre dictarà una resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos; n’ordenarà la publicació als efectes d'esmenar defectes o formular al·legacions i determinar el lloc, la data i l'hora de constituir el tribunal que ha de fer l'avaluació dels mèrits i fer l’entrevista. Tots els anuncis es faran públics a la seu del Centre i es comunicaran personalment a les persones interessades.

9a. L'òrgan de selecció farà públic el nom de la persona que ha resultat aprovada per ordre de puntuació obtinguda als efectes legals que siguin procedents.

10a. La presidenta executiva del Centre, un cop aprovada la proposta de l'òrgan de selecció, acordarà la formalització del contracte de treball amb la persona designada, després de justificar els requisits i les condicions exigides a la convocatòria, amb un període de prova de sis mesos.

11a. En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

Solsona, 25 de setembre de 2017.

M. Pilar Fons i Solé
Presidenta executiva

]]>
El Centre Sanitari ofereix revisions esportives amb proves d’esforçhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=6220/06/2017cssolsones.comEl Consell Comarcal del Solsonès subvencionarà una part del cost de les revisions

El Centre Sanitari del Solsonès, gràcies a un acord que s’ha subscrit amb CIMETIR, (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació d’Althaia), amb vint anys d’experiència, ofereix novament, el servei de revisions esportives amb prova d’esforç als esportistes de la comarca. El cost d’aquesta, que ha de ser executada per un professional degudament acreditat, ascendeix a 80€.

Per tal de facilitat la pràctica esportiva a la gent de la comarca, el Consell Comarcal del Solsonès subvenciona novament la prova d’esforç per a esportistes amb un import de 15 euros a clubs del Solsonès que promocionin l’esport base i a esportistes que pertanyen a clubs i entitats esportives de la comarca i esportistes federats del Solsonès.

Els interessats en realitzar la prova d’esforç poden passar a inscriure’s al Centre Sanitari del Solsonès fins el dia 7 de juliol. En el moment de la inscripció caldrà deixar un dipòsit de 30 euros. Posteriorment, des del Centre Sanitari del Solsonès, es posaran en contacte amb els inscrits per tal d’informar del dia i hora que es farà la revisió.

]]>
El Consell Comarcal del Solsonès subvencionarà una part del cost de les revisions

El Centre Sanitari del Solsonès, gràcies a un acord que s’ha subscrit amb CIMETIR, (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació d’Althaia), amb vint anys d’experiència, ofereix novament, el servei de revisions esportives amb prova d’esforç als esportistes de la comarca. El cost d’aquesta, que ha de ser executada per un professional degudament acreditat, ascendeix a 80€.

Per tal de facilitat la pràctica esportiva a la gent de la comarca, el Consell Comarcal del Solsonès subvenciona novament la prova d’esforç per a esportistes amb un import de 15 euros a clubs del Solsonès que promocionin l’esport base i a esportistes que pertanyen a clubs i entitats esportives de la comarca i esportistes federats del Solsonès.

Els interessats en realitzar la prova d’esforç poden passar a inscriure’s al Centre Sanitari del Solsonès fins el dia 7 de juliol. En el moment de la inscripció caldrà deixar un dipòsit de 30 euros. Posteriorment, des del Centre Sanitari del Solsonès, es posaran en contacte amb els inscrits per tal d’informar del dia i hora que es farà la revisió.

]]>
Consells davant la forta calorhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=6320/06/2017cssolsones.comEl Centre Sanitari del Solsonès difon diversos consells davant la pujada de les temperatures

Les altes temperatures de l’estiu ofereixen la possibilitat de gaudir d’activitats lúdiques i de bany. Tot i això, hi ha diversos consells que cal tenir en compte alhora d’evitar que aquesta calor esdevingui perjudicial per la nostra salut.

Indicacions sobre com mantenir la casa fresca, hidratar-se i altres consells per prevenir l’onada de calor han estat difosos pel Centre Sanitari del Solsonès, per tal d’evitar que persones de risc puguin posar-se en perill com a conseqüència de les altes temperatures.

]]>
El Centre Sanitari del Solsonès difon diversos consells davant la pujada de les temperatures

Les altes temperatures de l’estiu ofereixen la possibilitat de gaudir d’activitats lúdiques i de bany. Tot i això, hi ha diversos consells que cal tenir en compte alhora d’evitar que aquesta calor esdevingui perjudicial per la nostra salut.

Indicacions sobre com mantenir la casa fresca, hidratar-se i altres consells per prevenir l’onada de calor han estat difosos pel Centre Sanitari del Solsonès, per tal d’evitar que persones de risc puguin posar-se en perill com a conseqüència de les altes temperatures.

]]>
Una caminada saludable per commemorar el dia mundial de l’activitat físicahttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=6127/03/2017cssolsones.comEl Centre Sanitari del Solsonès organitza una caminada el proper 6 d’abril

Gent activa, gent feliç. Aquest és el lema amb el qual s’organitzen diversos actes per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, un hàbit que cada vegada és més present a la nostra societat. Tan és així que es recomanen 30 minuts diaris d’activitat física si ets adult, i 60 minuts si ets un infant o adolescent. Sumant-se a aquesta iniciativa, el Centre Sanitari del Solsonès organitza, el proper 6 d’abril a dos quarts de deu del matí, una caminada saludable amb l’objectiu de commemorar aquesta diada amb un recorregut de 2,5 quilòmetres pels voltants de Solsona. Els interessats en participar en aquesta activitat, que va adreçada a tota la població major d’edat atesa al mateix Centre Sanitari, tot i que hi pot participar tothom que ho desitgi, es poden inscriure a la pròpia recepció del centre fins el dia 3 d’abril de 2017. Des del Centre Sanitari del Solsonès, la presidenta executiva, M. Pilar Fons, vol animar a la participació en aquesta activitat que vol promoure “l’activitat física i els hàbits saludables en la població”.

]]>
El Centre Sanitari del Solsonès organitza una caminada el proper 6 d’abril

Gent activa, gent feliç. Aquest és el lema amb el qual s’organitzen diversos actes per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, un hàbit que cada vegada és més present a la nostra societat. Tan és així que es recomanen 30 minuts diaris d’activitat física si ets adult, i 60 minuts si ets un infant o adolescent. Sumant-se a aquesta iniciativa, el Centre Sanitari del Solsonès organitza, el proper 6 d’abril a dos quarts de deu del matí, una caminada saludable amb l’objectiu de commemorar aquesta diada amb un recorregut de 2,5 quilòmetres pels voltants de Solsona. Els interessats en participar en aquesta activitat, que va adreçada a tota la població major d’edat atesa al mateix Centre Sanitari, tot i que hi pot participar tothom que ho desitgi, es poden inscriure a la pròpia recepció del centre fins el dia 3 d’abril de 2017. Des del Centre Sanitari del Solsonès, la presidenta executiva, M. Pilar Fons, vol animar a la participació en aquesta activitat que vol promoure “l’activitat física i els hàbits saludables en la població”.

]]>
Nou equipament per al Centre Sanitarihttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=6028/02/2017cssolsones.comEl Centre Sanitari del Solsonès renova el mobiliari de la zona d’urgències i adquireix diversos equipaments

El Centre Sanitari del Solsonès ha adquirit, recentment, equipament divers per un valor de 13.388,96 euros, concretament un aparell desfibril·lador, un aspirador i tres lliteres. Així mateix també ha renovat els mobiliari de la zona d’urgències. Aquesta adquisició, que ha estat possible gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida, permetrà, segons la presidenta executiva del Centre Sanitari, M. Pilar Fons,“renovar el mobiliari de la zona d’urgències que estava força malmès i actualitzar aparells del tot necessaris”.

]]>
El Centre Sanitari del Solsonès renova el mobiliari de la zona d’urgències i adquireix diversos equipaments

El Centre Sanitari del Solsonès ha adquirit, recentment, equipament divers per un valor de 13.388,96 euros, concretament un aparell desfibril·lador, un aspirador i tres lliteres. Així mateix també ha renovat els mobiliari de la zona d’urgències. Aquesta adquisició, que ha estat possible gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida, permetrà, segons la presidenta executiva del Centre Sanitari, M. Pilar Fons,“renovar el mobiliari de la zona d’urgències que estava força malmès i actualitzar aparells del tot necessaris”.

]]>
Entra en funcionament el grup electrogen del Centre Sanitarihttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5927/09/2016cssolsones.comDesprés de procedir a donar compliment als tràmits legals

El Centre Sanitari del Solsonès ha posat en funcionament un nou grup electrogen de 48kw de potència per donar subministrament en casos de talls de llum, garantint així el funcionament del Centre d’Atenció Primària, així com a la planta sociosanitària i urgències.

]]>
Després de procedir a donar compliment als tràmits legals

El Centre Sanitari del Solsonès ha posat en funcionament un nou grup electrogen de 48kw de potència per donar subministrament en casos de talls de llum, garantint així el funcionament del Centre d’Atenció Primària, així com a la planta sociosanitària i urgències.

]]>
Com fer esport amb seguretat: la importància de les revisions esportiveshttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5831/05/2016cssolsones.comEl Centre Sanitari organitza una xerrada al Casal de Cultura el 9 de juny

Com fer esport amb seguretat. Aquest és l’eix central de la xerrada que dijous dia 9 de juny a dos quarts de nou del vespre oferirà la doctora Carme Comellas, coordinadora del Centre de Medecina de l’Esport (CIMETIR) de Manresa.

Revisions des de la infància

La importància d’una revisió esportiva complerta és una recomanació aplicable des de la infància. El fet que l’esportista, sigui professional o amateur, es sotmeti a unes proves, ja en les primeres etapes de la pràctica esportiva, pot ajudar a detectar patologies potencialment greus, especialment les cardiovasculars i les músculotendinoses.

La mort sobtada

Malauradament, en els darrers anys, són massa els esportistes que han estat notícia per mort sobtada. Es per això que, des de la prevenció i un acurat estudi, es creu que, almenys en part, es pot ajudar a prevenir aquest tràgic desenllaç.

]]>
El Centre Sanitari organitza una xerrada al Casal de Cultura el 9 de juny

Com fer esport amb seguretat. Aquest és l’eix central de la xerrada que dijous dia 9 de juny a dos quarts de nou del vespre oferirà la doctora Carme Comellas, coordinadora del Centre de Medecina de l’Esport (CIMETIR) de Manresa.

Revisions des de la infància

La importància d’una revisió esportiva complerta és una recomanació aplicable des de la infància. El fet que l’esportista, sigui professional o amateur, es sotmeti a unes proves, ja en les primeres etapes de la pràctica esportiva, pot ajudar a detectar patologies potencialment greus, especialment les cardiovasculars i les músculotendinoses.

La mort sobtada

Malauradament, en els darrers anys, són massa els esportistes que han estat notícia per mort sobtada. Es per això que, des de la prevenció i un acurat estudi, es creu que, almenys en part, es pot ajudar a prevenir aquest tràgic desenllaç.

]]>
La meva salut, una aplicació per a consultes i gestions des del mòbilhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5712/04/2016cssolsones.comVa ser presentada davant més de 50 persones al Casal Cívic

La meva Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal en matèria de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar la realització de tràmits electrònics. Mig centenar de persones, coincidint amb la inauguració de l’Aula d’Extensió Universitària, van assistir a la presentació d’aquesta aplicació que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits i consultes. Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries.

]]>
Va ser presentada davant més de 50 persones al Casal Cívic

La meva Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal en matèria de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar la realització de tràmits electrònics. Mig centenar de persones, coincidint amb la inauguració de l’Aula d’Extensió Universitària, van assistir a la presentació d’aquesta aplicació que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits i consultes. Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries.

]]>
La base SEM de Solsona organitza una jornada d’actualitzacióhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5629/03/2016cssolsones.comEs desenvoluparà sota el títol Organització dels nous recursos: Junts avancem!

El Centre Cívic Xavier Jounou acollirà aquest divendres una jornada d’actualització amb el suport de l’Equip Territorial del SEM de la Catalunya Central, amb l’objectiu de conèixer les novetats en relació al material que contenen les noves unitats del SEM. La inauguració de la jornada tindrà lloc a les 9 del matí a càrrec de la presidenta executiva del Centre Sanitari del Solsonès, M. Pilar Fons i del director general del SEM, Dr. Francesc Bonet. Dita jornada començarà amb la explicació del codi sèpsia en l’àmbit extrahospitalari així com les eines bàsiques per la detecció i activació del servei. La sessió continuarà amb una taula de noves incorporacions tècniques i una de noves eines de diagnòstic clínic. La segona part de la jornada consistirà en diversos tallers pràctics tals com el de conducció segura amb canvi automàtic, actualització en material de immobilització en equip, tallers de material d’electromedicina, triatge en el cas de IMV (incident de múltiples víctimes) i taller codi Sèpsia de casos clínics. S’esperen 150 assistents, entre personal assistencial de SEM i de la central de coordinació.

]]>
Es desenvoluparà sota el títol Organització dels nous recursos: Junts avancem!

El Centre Cívic Xavier Jounou acollirà aquest divendres una jornada d’actualització amb el suport de l’Equip Territorial del SEM de la Catalunya Central, amb l’objectiu de conèixer les novetats en relació al material que contenen les noves unitats del SEM. La inauguració de la jornada tindrà lloc a les 9 del matí a càrrec de la presidenta executiva del Centre Sanitari del Solsonès, M. Pilar Fons i del director general del SEM, Dr. Francesc Bonet. Dita jornada començarà amb la explicació del codi sèpsia en l’àmbit extrahospitalari així com les eines bàsiques per la detecció i activació del servei. La sessió continuarà amb una taula de noves incorporacions tècniques i una de noves eines de diagnòstic clínic. La segona part de la jornada consistirà en diversos tallers pràctics tals com el de conducció segura amb canvi automàtic, actualització en material de immobilització en equip, tallers de material d’electromedicina, triatge en el cas de IMV (incident de múltiples víctimes) i taller codi Sèpsia de casos clínics. S’esperen 150 assistents, entre personal assistencial de SEM i de la central de coordinació.

]]>
El Centre Sanitari oferirà la tramitació de la targeta Cuida'mhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5501/12/2015cssolsones.comLa poden demanar pacients amb determinades patologies amb l’objectiu de rebre una millor atenció

No es tracta solament d’optimitzar recursos, sinó d’adaptar els que tenim disponibles a una millor gestió i atenció als ciutadans que requereixin un tractament, motiu pel qual es pot disposar de la targeta sanitària cuida’m. Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats. Així doncs, qui vulgui disposar d’aquesta targeta podrà sol·licitar-la al mateix Centre Sanitari que en facilitarà els tràmits.

Objectius de la TSI Cuida’m

• Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.
• Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
• Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
• Facilitar a aquestes persones perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida’m?

• Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:
• Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
• Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
• Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
• Trastorns de l’espectre autista.
• Dany cerebral.

Com es sol·licita la TSI Cuida’m?

• Al Centre Sanitari del Solsonès, per portar a terme aquesta sol·licitud s´han de dirigir a la Treballadora social que els indicarà els passos a seguir.

]]>
La poden demanar pacients amb determinades patologies amb l’objectiu de rebre una millor atenció

No es tracta solament d’optimitzar recursos, sinó d’adaptar els que tenim disponibles a una millor gestió i atenció als ciutadans que requereixin un tractament, motiu pel qual es pot disposar de la targeta sanitària cuida’m. Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats. Així doncs, qui vulgui disposar d’aquesta targeta podrà sol·licitar-la al mateix Centre Sanitari que en facilitarà els tràmits.

Objectius de la TSI Cuida’m

• Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.
• Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
• Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
• Facilitar a aquestes persones perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida’m?

• Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:
• Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
• Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
• Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
• Trastorns de l’espectre autista.
• Dany cerebral.

Com es sol·licita la TSI Cuida’m?

• Al Centre Sanitari del Solsonès, per portar a terme aquesta sol·licitud s´han de dirigir a la Treballadora social que els indicarà els passos a seguir.

]]>
1.900 vacunes per combatre la griphttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5421/10/2015cssolsones.comS’inicia la campanya de vacunació de la grip estacional

El Centre Sanitari del Solsonès ha iniciat, a partir d’aquest dilluns, la campanya de vacunació de la grip estacional de la temporada 2015 – 2016. Aquesta campanya va dirigida a persones majors de 60 anys en general, i a persones menors de 60 anys que treballi en institucions sanitàries, immunodeficients, malalts crònics, embarassades, personal que desenvolupa la seva tasca a les forces se seguretat, bombers, educació i persones amb obesitat mòrbida. Per a més informació telefonar al Centre Sanitari del Solsonès (973-481172).

]]>
S’inicia la campanya de vacunació de la grip estacional

El Centre Sanitari del Solsonès ha iniciat, a partir d’aquest dilluns, la campanya de vacunació de la grip estacional de la temporada 2015 – 2016. Aquesta campanya va dirigida a persones majors de 60 anys en general, i a persones menors de 60 anys que treballi en institucions sanitàries, immunodeficients, malalts crònics, embarassades, personal que desenvolupa la seva tasca a les forces se seguretat, bombers, educació i persones amb obesitat mòrbida. Per a més informació telefonar al Centre Sanitari del Solsonès (973-481172).

]]>
Es constitueix la nova Junta del Centre Sanitari del Solsonèshttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5323/09/2015cssolsones.comEn la sessió es va donar compte del nomenament de la presidenta executiva i dels membres de la comissió de govern i es va ratificar el càrrec de gerent de l'entitat

El passat dimarts es va constituir la nova Junta del Centre Sanitari del Solsonès. En la sessió es va donar compte del nomenament dels nous membres de la comissió de govern a l’entitat, així com del de la presidenta executiva, que recau en M. Pilar Fons.

Gerent ratificat per unanimitat

Un altre punt que es va tractar va ser el de la ratificació del nomenament del gerent del Centre Sanitari del Solsonès, Marc Carrera, el qual ho serà, a la vegada, del Consell Comarcal del Solsonès. Aquest punt va ser ratificat per unanimitat dels assistents. A més d’aquests punts es van tractar, entre altres, la periodicitat de les sessions, que la junta va considerar establir en una per trimestre.

]]>
En la sessió es va donar compte del nomenament de la presidenta executiva i dels membres de la comissió de govern i es va ratificar el càrrec de gerent de l'entitat

El passat dimarts es va constituir la nova Junta del Centre Sanitari del Solsonès. En la sessió es va donar compte del nomenament dels nous membres de la comissió de govern a l’entitat, així com del de la presidenta executiva, que recau en M. Pilar Fons.

Gerent ratificat per unanimitat

Un altre punt que es va tractar va ser el de la ratificació del nomenament del gerent del Centre Sanitari del Solsonès, Marc Carrera, el qual ho serà, a la vegada, del Consell Comarcal del Solsonès. Aquest punt va ser ratificat per unanimitat dels assistents. A més d’aquests punts es van tractar, entre altres, la periodicitat de les sessions, que la junta va considerar establir en una per trimestre.

]]>
Dimecres comencen les revisions esportives del Centre Sanitari http://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5224/06/2015cssolsones.comEl Consell col·labora econòmicament amb les despeses originades per la prestació d’aquest servei

A partir de dimecres que ve, 1 de juliol, el Centre Sanitari del Solsonès començarà les revisions esportives. Les revisions es duran a terme, d’entrada, els dies 1, 8, 10, 15, 22 i 24 de juliol, de 14h a 20h. Per acudir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 973 48 11 72.

Pel que fa al preu final d’aquestes revisions, el Consell Comarcal, segons l’ordenança reguladora d’aquestes proves, col·labora econòmicament amb les despeses que s’originen per la prestació d’aquest servei i assumeix el cost que no abonen els usuaris.

Segons dita ordenança, les revisions esportives tenen un cost de 32 €, existint una bonificació de 17 €, que assumeix el Consell, pels clubs del Solsonès que promocionin l’esport base. Per tant, el preu final que han de pagar aquests usuaris és de 15 € per revisió.

]]>
El Consell col·labora econòmicament amb les despeses originades per la prestació d’aquest servei

A partir de dimecres que ve, 1 de juliol, el Centre Sanitari del Solsonès començarà les revisions esportives. Les revisions es duran a terme, d’entrada, els dies 1, 8, 10, 15, 22 i 24 de juliol, de 14h a 20h. Per acudir-hi cal demanar cita prèvia trucant al 973 48 11 72.

Pel que fa al preu final d’aquestes revisions, el Consell Comarcal, segons l’ordenança reguladora d’aquestes proves, col·labora econòmicament amb les despeses que s’originen per la prestació d’aquest servei i assumeix el cost que no abonen els usuaris.

Segons dita ordenança, les revisions esportives tenen un cost de 32 €, existint una bonificació de 17 €, que assumeix el Consell, pels clubs del Solsonès que promocionin l’esport base. Per tant, el preu final que han de pagar aquests usuaris és de 15 € per revisió.

]]>
El Centre Sanitari ofereix un programa de fisioteràpia pediàtrica per a nens amb gran discapacitathttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5117/03/2015cssolsones.comAquest servei es va crear el 2011 davant les necessitats a la comarca

Al Centre Sanitari del Solsonès es porta a terme un programa de fisioteràpia pediàtrica per a nens amb grans pluridiscapacitats des de l’any 2011 de forma gratuïta. Aquest programa es va crear després de comprovar la necessitat que hi havia a la comarca per a nens a partir dels 6 anys amb patologia crònica invalidant. Des de l’inici del programa, 7 nens han fet ús d’aquest servei, 4 dels quals continuen rebent tractament a dia d’avui. La resta han estat donats d’alta per motius diversos.

Aquets nens reben tractament de fisioteràpia al Centre un cop per setmana, on s’ha habilitat una sala per a dur a terme el tractament per la patologia crònica que presenten, fent una sessió de 45 minuts.

A partir dels 6 anys, tot i que segueixen rebent atenció per part de la fisioterapeuta del departament d’Ensenyament, a l’escola, aquests infants són donats d’alta del CDIAP i deixen de rebre l’atenció de fisioteràpia rehabilitadora específica. En alguns casos aquesta atenció és molt necessària per tal de continuar amb la millora de l’autonomia i la funcionalitat i, al mateix temps, per evitar el deteriorament, tant de la motricitat adquirida fins al moment com també de possibles deformitats secundàries que es donarien en cas de no fer aquest treball de fisioteràpia.

Fruit de l’acord entre CDIAP, EAP, CSS i Serveis Socials, es va fer un protocol que ens guia en l’actuació que s’ha de seguir per aquests infants quan han complert sis anys en el sentit de treball en xarxa per la presa de decisió vers el nen susceptible de rebre tractament al Centre Sanitari. Això implica el treball de diversos professionals: fisioterapeuta del CDIAP, fisioterapeuta del Departament d’Ensenyament, EAP, Serveis Socials Bàsics i fisioterapeuta del Centre Sanitari, amb la intenció de fer un treball multidisciplinari per l’atenció integral del nen. ]]>
Aquest servei es va crear el 2011 davant les necessitats a la comarca

Al Centre Sanitari del Solsonès es porta a terme un programa de fisioteràpia pediàtrica per a nens amb grans pluridiscapacitats des de l’any 2011 de forma gratuïta. Aquest programa es va crear després de comprovar la necessitat que hi havia a la comarca per a nens a partir dels 6 anys amb patologia crònica invalidant. Des de l’inici del programa, 7 nens han fet ús d’aquest servei, 4 dels quals continuen rebent tractament a dia d’avui. La resta han estat donats d’alta per motius diversos.

Aquets nens reben tractament de fisioteràpia al Centre un cop per setmana, on s’ha habilitat una sala per a dur a terme el tractament per la patologia crònica que presenten, fent una sessió de 45 minuts.

A partir dels 6 anys, tot i que segueixen rebent atenció per part de la fisioterapeuta del departament d’Ensenyament, a l’escola, aquests infants són donats d’alta del CDIAP i deixen de rebre l’atenció de fisioteràpia rehabilitadora específica. En alguns casos aquesta atenció és molt necessària per tal de continuar amb la millora de l’autonomia i la funcionalitat i, al mateix temps, per evitar el deteriorament, tant de la motricitat adquirida fins al moment com també de possibles deformitats secundàries que es donarien en cas de no fer aquest treball de fisioteràpia.

Fruit de l’acord entre CDIAP, EAP, CSS i Serveis Socials, es va fer un protocol que ens guia en l’actuació que s’ha de seguir per aquests infants quan han complert sis anys en el sentit de treball en xarxa per la presa de decisió vers el nen susceptible de rebre tractament al Centre Sanitari. Això implica el treball de diversos professionals: fisioterapeuta del CDIAP, fisioterapeuta del Departament d’Ensenyament, EAP, Serveis Socials Bàsics i fisioterapeuta del Centre Sanitari, amb la intenció de fer un treball multidisciplinari per l’atenció integral del nen. ]]>
Sessió formativa per a pares i mares sobre com actuar davant de problemes de salut en pediatriahttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=5025/02/2015cssolsones.comEl Centre Sanitari convida a tothom a assistir-hi el proper dilluns

El Centre Sanitari del Solsonès ha organitzat una sessió formativa i dinàmica per tractar els dubtes més freqüents sobre com actuar davant dels problemes de salut del nens. Aquesta sessió es durà a terme el proper dilluns 2 de març a 2/4 de 8 del vespre al Centre Cívic. L’acte està obert a tothom i s’espera les aportacions de totes les mares i pares assistents per tal de donar contingut a la xerrada.

Amb aquesta activitat el Centre Sanitari vol donar pautes d’actuació als pares davant de situacions habituals de malaltia infantil, amb l´objectiu de millorar la resolució de molts problemes lleus i tenir clars els signes i símptomes d’alarma que requeririen una visita urgent. Un dels equips de pediatria, la Dra. Anna Navarro i la infermera Imma Estruch, resoldran totes les preguntes relacionades sobre aquest tema.

 

El Servei de pediatria atén més de 2.000 nens al Solsonès

El servei de pediatria atén els infants de 0-14 anys, fet que representa uns 2.150 nens i nenes a la comarca del Solsonès. L’activitat d’aquests professionals està dedicada a la realització de protocols i revisions segons el Pla de Salut del Nen Sa, resolució i control de patologia aguda i crònica, visites urgents. La infermera de pediatria té un paper rellevant en el procés d’atenció a l’infant.

El circuit de visites ve determinat per les agendes. Quan un nen necessita una visita no urgent, no cal demanar-la pel mateix dia. Si presenta un problema de salut agut, encara que no hi hagi hores a la agenda del pediatra, es fa una valoració del cas i es decideix si precisa valoració pediàtrica urgent o diferida, o bé si pot ser atès per un metge d’atenció primària, donant així resposta a la demanda de visites sempre.

]]>
El Centre Sanitari convida a tothom a assistir-hi el proper dilluns

El Centre Sanitari del Solsonès ha organitzat una sessió formativa i dinàmica per tractar els dubtes més freqüents sobre com actuar davant dels problemes de salut del nens. Aquesta sessió es durà a terme el proper dilluns 2 de març a 2/4 de 8 del vespre al Centre Cívic. L’acte està obert a tothom i s’espera les aportacions de totes les mares i pares assistents per tal de donar contingut a la xerrada.

Amb aquesta activitat el Centre Sanitari vol donar pautes d’actuació als pares davant de situacions habituals de malaltia infantil, amb l´objectiu de millorar la resolució de molts problemes lleus i tenir clars els signes i símptomes d’alarma que requeririen una visita urgent. Un dels equips de pediatria, la Dra. Anna Navarro i la infermera Imma Estruch, resoldran totes les preguntes relacionades sobre aquest tema.

 

El Servei de pediatria atén més de 2.000 nens al Solsonès

El servei de pediatria atén els infants de 0-14 anys, fet que representa uns 2.150 nens i nenes a la comarca del Solsonès. L’activitat d’aquests professionals està dedicada a la realització de protocols i revisions segons el Pla de Salut del Nen Sa, resolució i control de patologia aguda i crònica, visites urgents. La infermera de pediatria té un paper rellevant en el procés d’atenció a l’infant.

El circuit de visites ve determinat per les agendes. Quan un nen necessita una visita no urgent, no cal demanar-la pel mateix dia. Si presenta un problema de salut agut, encara que no hi hagi hores a la agenda del pediatra, es fa una valoració del cas i es decideix si precisa valoració pediàtrica urgent o diferida, o bé si pot ser atès per un metge d’atenció primària, donant així resposta a la demanda de visites sempre.

]]>
El Consell Comarcal inaugura la cuina del Centre Sanitari del Solsonès http://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4924/02/2015cssolsones.comEl President de la Diputació de Lleida remarca la importància d’aquesta actuació

Aquest matí s’ha inaugurat la nova cuina del Centre Sanitari del Solsonès. La inauguració ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, el qual ha destacat la importància d’aquesta actuació per tal de poder continuar oferint un bon servei. 

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Joan Solà, ha destacat la importància d’aquest Centre Sanitari, “ja que és l’únic en tot Catalunya gestionat per un ens comarcal i, gràcies al model de gestió que han desenvolupat el Consell Comarcal i el Servei Català de la Salut, hem pogut gaudir d’uns serveis sanitaris impensables en altres territoris”. I ha volgut agrair al president de la Diputació de Lleida, “l’aposta decidida de la Diputació de Lleida, juntament amb la de l’ens comarcal, amb la sanitat pública del Solsonès”.

El desgast de totes les instal·lacions i equipaments de la cuina, pel seu ús diari, i també l’estat de deteriorament dels revestiments de les parets i del paviment de rajoles pel pas dels anys, va fer plantejar al Consell Comarcal del Solsonès, la remodelació total de tot aquests espais de cuina del Centre Sanitari, amb la finalitat de donar un millor servei als residents i garantir la seva adequació a la normativa vigent.

Aquesta, situada a la segona planta de l’edifici, disposa d’una superfície total de 75 m2, i en elles s’elaboren i preparen, ininterrompudament els 365 dies de l’any, els esmorzars, dinars, berenars i sopars, per als residents de les habitacions de les plantes sociosanitàries de què disposa el Centre Sanitari.

Les obres han inclòs la remodelació total del espais de cuina, i entre d’altres, els següents treballs:

 • Substitució dels revestiments de les parets, el paviment, el fals sostre, així com les finestres i el seu envidrament.

 

 • Substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, gas i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.
 • Substitució de les càmeres de fred i el congelador. També bona part de l’equipament de la cuina, especialment la campana extractora de fums, la cuina o fogons, el forn, el rentavaixelles, els taulells, les piques d’acer inoxidable per a la neteja d’aliments i per al rentat auxiliar d’estris de cuina i de vaixella, i les prestatgeries i taules de treball.

 

Les obres s’han dut a terme per un import total de 164.076,00 euros, finançades amb un ajut de la Diputació de Lleida i recursos propis de l’ens comarcal. ]]>
El President de la Diputació de Lleida remarca la importància d’aquesta actuació

Aquest matí s’ha inaugurat la nova cuina del Centre Sanitari del Solsonès. La inauguració ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, el qual ha destacat la importància d’aquesta actuació per tal de poder continuar oferint un bon servei. 

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Joan Solà, ha destacat la importància d’aquest Centre Sanitari, “ja que és l’únic en tot Catalunya gestionat per un ens comarcal i, gràcies al model de gestió que han desenvolupat el Consell Comarcal i el Servei Català de la Salut, hem pogut gaudir d’uns serveis sanitaris impensables en altres territoris”. I ha volgut agrair al president de la Diputació de Lleida, “l’aposta decidida de la Diputació de Lleida, juntament amb la de l’ens comarcal, amb la sanitat pública del Solsonès”.

El desgast de totes les instal·lacions i equipaments de la cuina, pel seu ús diari, i també l’estat de deteriorament dels revestiments de les parets i del paviment de rajoles pel pas dels anys, va fer plantejar al Consell Comarcal del Solsonès, la remodelació total de tot aquests espais de cuina del Centre Sanitari, amb la finalitat de donar un millor servei als residents i garantir la seva adequació a la normativa vigent.

Aquesta, situada a la segona planta de l’edifici, disposa d’una superfície total de 75 m2, i en elles s’elaboren i preparen, ininterrompudament els 365 dies de l’any, els esmorzars, dinars, berenars i sopars, per als residents de les habitacions de les plantes sociosanitàries de què disposa el Centre Sanitari.

Les obres han inclòs la remodelació total del espais de cuina, i entre d’altres, els següents treballs:

 • Substitució dels revestiments de les parets, el paviment, el fals sostre, així com les finestres i el seu envidrament.

 

 • Substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, gas i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.
 • Substitució de les càmeres de fred i el congelador. També bona part de l’equipament de la cuina, especialment la campana extractora de fums, la cuina o fogons, el forn, el rentavaixelles, els taulells, les piques d’acer inoxidable per a la neteja d’aliments i per al rentat auxiliar d’estris de cuina i de vaixella, i les prestatgeries i taules de treball.

 

Les obres s’han dut a terme per un import total de 164.076,00 euros, finançades amb un ajut de la Diputació de Lleida i recursos propis de l’ens comarcal. ]]>
El Centre Sanitari adequarà els espais per al personal d’urgències al consultori mèdic de Sant Llorenç de Morunyshttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4811/02/2015cssolsones.comEs preveu habilitar dues habitacions individuals amb banys complets

El Centre Sanitari del Solsonès ha obtingut un ajut de la Diputació de Lleida, per al finançament del “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’adequació dels espais pel personal d’urgències al consultori mèdic de Sant Llorenç de Morunys - Comarca del Solsonès.”

Aquest projecte, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, contempla les obres necessàries per a la remodelació total d’una part d’aquest immoble (entrant per la porta principal, a l’esquerra), en el qual s’hi preveu habilitar dues habitacions individuals amb els corresponents banys complets (lavabo, inodor i dutxa) a l’interior de cada una d’elles. Aquestes habitacions estan destinades al personal d’urgències, és a dir al metge i infermera que dormen diàriament en el propi consultori mèdic o subcentre.

Les obres inclouen l’enderroc i demolició de tot l’interior d’aquest espai, el transport i gestió de runes, la nova distribució de les habitacions i banys, amb tots els acabats interiors, així com la substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, equipament sanitari i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.

Aquestes actuacions tenen un cost total de 24.526,42 euros (20.269,77 euros d’obra i 4.256,65 euros d’IVA), finançats amb un ajut de la Diputació de Lleida de 20.742,02 euros.

 

Un espai que requereix remodelació

Aquest espai havia estat destinat, en el seu dia, a sala d’urgències, magatzem i altres funcions. Després de l’ampliació d’aquest edifici es va convertir en sala de descans del personal, mantenint-se l’ús de magatzem i funcions diverses per a les altres dependències.

Actualment només existeix un dormitori, situat a la primera planta de l’immoble, però l’escala no dóna compliment als mínims requisits tècnics vigents. Per tant, el fet que no existeixin dues habitacions, fa que habitualment un d’ells (metge o infermera), hagi de dormir fora del consultori mèdic, motiu pel qual requereix una remodelació.

 

El subcentre de Sant Llorenç

Sant Llorenç de Morunys disposa d’un consultori mèdic o subcentre sanitari que dóna servei als habitants de la Vall de Lord, formada per Sant Llorenç, La Coma i la Pedra i Guixers.

D’altra banda, tenint en compte que l’estació d’esquí del Port del Comte i la urbanització del mateix nom es troben al municipi de La Coma i la Pedra, aquest consultori mèdic o subcentre sanitari, desenvolupa funcions sanitàries estratègiques per a tota la part nord de la comarca del Solsonès i, per tant, el servei d’urgències és vital per a la població de la Vall de Lord.

]]>
Es preveu habilitar dues habitacions individuals amb banys complets

El Centre Sanitari del Solsonès ha obtingut un ajut de la Diputació de Lleida, per al finançament del “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’adequació dels espais pel personal d’urgències al consultori mèdic de Sant Llorenç de Morunys - Comarca del Solsonès.”

Aquest projecte, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, contempla les obres necessàries per a la remodelació total d’una part d’aquest immoble (entrant per la porta principal, a l’esquerra), en el qual s’hi preveu habilitar dues habitacions individuals amb els corresponents banys complets (lavabo, inodor i dutxa) a l’interior de cada una d’elles. Aquestes habitacions estan destinades al personal d’urgències, és a dir al metge i infermera que dormen diàriament en el propi consultori mèdic o subcentre.

Les obres inclouen l’enderroc i demolició de tot l’interior d’aquest espai, el transport i gestió de runes, la nova distribució de les habitacions i banys, amb tots els acabats interiors, així com la substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, equipament sanitari i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.

Aquestes actuacions tenen un cost total de 24.526,42 euros (20.269,77 euros d’obra i 4.256,65 euros d’IVA), finançats amb un ajut de la Diputació de Lleida de 20.742,02 euros.

 

Un espai que requereix remodelació

Aquest espai havia estat destinat, en el seu dia, a sala d’urgències, magatzem i altres funcions. Després de l’ampliació d’aquest edifici es va convertir en sala de descans del personal, mantenint-se l’ús de magatzem i funcions diverses per a les altres dependències.

Actualment només existeix un dormitori, situat a la primera planta de l’immoble, però l’escala no dóna compliment als mínims requisits tècnics vigents. Per tant, el fet que no existeixin dues habitacions, fa que habitualment un d’ells (metge o infermera), hagi de dormir fora del consultori mèdic, motiu pel qual requereix una remodelació.

 

El subcentre de Sant Llorenç

Sant Llorenç de Morunys disposa d’un consultori mèdic o subcentre sanitari que dóna servei als habitants de la Vall de Lord, formada per Sant Llorenç, La Coma i la Pedra i Guixers.

D’altra banda, tenint en compte que l’estació d’esquí del Port del Comte i la urbanització del mateix nom es troben al municipi de La Coma i la Pedra, aquest consultori mèdic o subcentre sanitari, desenvolupa funcions sanitàries estratègiques per a tota la part nord de la comarca del Solsonès i, per tant, el servei d’urgències és vital per a la població de la Vall de Lord.

]]>
Es realitza un simulacre de rescat a Solsona http://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4710/02/2015cssolsones.comEl Centre Sanitari valora molt positivament el desenvolupament i resultat de l’exercici

Com actuarien els diferents cossos operatius davant d’un accident? La resposta es va poder donar el passat divendres 6 de febrer amb el simulacre que es va dur a terme en un carrer de la Cissa de Solsona. Aquest simulacre va permetre al Centre Sanitari del Solsonès valorar molt positivament la resposta i coordinació entre els diferents cossos operatius, tant en el desenvolupament com en els resultats de l’exercici.

Amb la realització del simulacre es buscava dur a la pràctica amb el màxim realisme possible, un cas d’accident de múltiples víctimes, fet habitual en les nostres carreteres. Així, l’exercici va consistir en un xoc frontal entre dos cotxes, amb un balanç de 5 víctimes de diferents graus de gravetat atrapades als automòbils, que van ser excarcerades per les unitats de Bombers i ateses pels serveis mèdics. La durada va ser d’una hora i mitja aproximadament, més el temps de preparació prèvia i de la reunió d’avaluació posterior.

L’exercici va començar amb l’avís telefònic al 061, que va activar els recursos participants. Pel que fa als recursos sanitaris, van ser una unitat de suport vital bàsic (SVB) formada per dos tècnics de transport sanitari, una unitat de suport vital intermedi (SVAi) formada per un tècnic en transport sanitari i un diplomat en infermeria, i una unitat de suport vital avançat (SVA) formada per un tècnic en transport sanitari, un diplomat en infermeria i un metge.
Els objectius de l'equip sanitari van ser:

 • Comunicació entre la Central de coordinació sanitària i el territori, al arribar al lloc dels fets
 • Relació entre unitats SEM: SVAi-SVA i SVB
 • Comunicació i relació entre Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra
 • Identificació dels rangs de resta cossos actuants (Bombers i Mossos d’Esquadra)
 • Triatge Start i gestió material

En aquest exercici hi va participar personal de Bombers de la Generalitat, de Sistema d'Emergències Mèdiques, de Mossos d'Esquadra, de la Policia Municipal i alumnes de Cures Auxiliars d'infermeria de l’Institut Francesc Ribalta.

]]>
El Centre Sanitari valora molt positivament el desenvolupament i resultat de l’exercici

Com actuarien els diferents cossos operatius davant d’un accident? La resposta es va poder donar el passat divendres 6 de febrer amb el simulacre que es va dur a terme en un carrer de la Cissa de Solsona. Aquest simulacre va permetre al Centre Sanitari del Solsonès valorar molt positivament la resposta i coordinació entre els diferents cossos operatius, tant en el desenvolupament com en els resultats de l’exercici.

Amb la realització del simulacre es buscava dur a la pràctica amb el màxim realisme possible, un cas d’accident de múltiples víctimes, fet habitual en les nostres carreteres. Així, l’exercici va consistir en un xoc frontal entre dos cotxes, amb un balanç de 5 víctimes de diferents graus de gravetat atrapades als automòbils, que van ser excarcerades per les unitats de Bombers i ateses pels serveis mèdics. La durada va ser d’una hora i mitja aproximadament, més el temps de preparació prèvia i de la reunió d’avaluació posterior.

L’exercici va començar amb l’avís telefònic al 061, que va activar els recursos participants. Pel que fa als recursos sanitaris, van ser una unitat de suport vital bàsic (SVB) formada per dos tècnics de transport sanitari, una unitat de suport vital intermedi (SVAi) formada per un tècnic en transport sanitari i un diplomat en infermeria, i una unitat de suport vital avançat (SVA) formada per un tècnic en transport sanitari, un diplomat en infermeria i un metge.
Els objectius de l'equip sanitari van ser:

 • Comunicació entre la Central de coordinació sanitària i el territori, al arribar al lloc dels fets
 • Relació entre unitats SEM: SVAi-SVA i SVB
 • Comunicació i relació entre Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra
 • Identificació dels rangs de resta cossos actuants (Bombers i Mossos d’Esquadra)
 • Triatge Start i gestió material

En aquest exercici hi va participar personal de Bombers de la Generalitat, de Sistema d'Emergències Mèdiques, de Mossos d'Esquadra, de la Policia Municipal i alumnes de Cures Auxiliars d'infermeria de l’Institut Francesc Ribalta.

]]>
El Centre Sanitari adquireix nou equipament per al box d’urgències i l’àrea d’atenció primàriahttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4603/02/2015cssolsones.comEl Centre s’ha dotat d’una sonda cardiològica i té previst proveir-se d’un electrocardiògraf i de monitors de pressió arterial

Durant aquest 2015, el Centre Sanitari del Solsonès renovarà part del seu equipament, finançant-ne una part la Diputació de Lleida a través d’una subvenció. Així es mantindrà el Centre actualitzat i es podrà oferir un millor servei.

Ja a finals de 2014 es va dotar d’una sonda cardiològica. Amb aquest transductor i després d’haver adquirit recentment un nou ecògraf, es podrà oferir un servei a cardiologia molt més complet amb la realització d’ecocardiografies. Els diagnòstics seran més acurats i precisos i els resultats obtinguts podran guardar-se a la història clínica del pacient. Aquesta adquisició és molt rellevant, ja que s’evita que el pacient hagi d’anar fins a Manresa, amb el conseqüent estalvi de temps i diners. A més, serà el mateix cardiògraf que atén el pacient qui realitzarà la prova i en farà el seguiment, beneficiant-se així d’una millor continuïtat assistencial.

 

Es renova la maquinària al Centre Sanitari

Per tal de seguir actualitzant el material mèdic, el Centre també es dotarà d’un nou electrocardiògraf al box d’urgències. Amb aquest nou aparell, igual que amb la sonda cardiològica, es podran obtenir uns resultats més precisos i es podran emmagatzemar les dades obtingudes a la història clínica de cada pacient.

A més, també s’adquiriran dos nous monitors de pressió arterial, encarats a donar servei al box d’urgències i a l’àrea d’atenció primària. Aquest nou equipament permetrà un monitoratge global dels signes vitals del pacient, garantint una major precisió i velocitat en la presa d’aquestes dades.

]]>
El Centre s’ha dotat d’una sonda cardiològica i té previst proveir-se d’un electrocardiògraf i de monitors de pressió arterial

Durant aquest 2015, el Centre Sanitari del Solsonès renovarà part del seu equipament, finançant-ne una part la Diputació de Lleida a través d’una subvenció. Així es mantindrà el Centre actualitzat i es podrà oferir un millor servei.

Ja a finals de 2014 es va dotar d’una sonda cardiològica. Amb aquest transductor i després d’haver adquirit recentment un nou ecògraf, es podrà oferir un servei a cardiologia molt més complet amb la realització d’ecocardiografies. Els diagnòstics seran més acurats i precisos i els resultats obtinguts podran guardar-se a la història clínica del pacient. Aquesta adquisició és molt rellevant, ja que s’evita que el pacient hagi d’anar fins a Manresa, amb el conseqüent estalvi de temps i diners. A més, serà el mateix cardiògraf que atén el pacient qui realitzarà la prova i en farà el seguiment, beneficiant-se així d’una millor continuïtat assistencial.

 

Es renova la maquinària al Centre Sanitari

Per tal de seguir actualitzant el material mèdic, el Centre també es dotarà d’un nou electrocardiògraf al box d’urgències. Amb aquest nou aparell, igual que amb la sonda cardiològica, es podran obtenir uns resultats més precisos i es podran emmagatzemar les dades obtingudes a la història clínica de cada pacient.

A més, també s’adquiriran dos nous monitors de pressió arterial, encarats a donar servei al box d’urgències i a l’àrea d’atenció primària. Aquest nou equipament permetrà un monitoratge global dels signes vitals del pacient, garantint una major precisió i velocitat en la presa d’aquestes dades.

]]>
El Centre Sanitari del Solsonès renovarà l’equipament de la unitat sociosanitària http://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4521/01/2015cssolsones.comS’adquirirà un electrocardiògraf, un monitor de pressió arterial i equipament per mobilització d’usuaris amb un ajut de la Diputació de Lleida

El Centre Sanitari comença l’any amb expectatives de millora de l’equipament que hi ha actualment a la planta sociosanitària, gràcies a l’atorgament d’una subvenció de la Diputació de Lleida per cada nova adquisició. La intenció és actualitzar la maquinària per tal d’oferir un millor servei.

D’entrada està previst adquirir aquest 2015 nou equipament per mobilització d’usuaris de la unitat sociosanitària, per tal de facilitar la tasca de mobilització de pacients per part dels professionals sanitaris, garantint la seguretat i confort d’ambdues parts.

També es renovarà el monitor de pressió arterial d’aquesta unitat, que permetrà un monitoratge global dels signes vitals del pacient, garantint una major precisió i velocitat en la presa d’aquestes dades.

D’altra banda, la planta sociosanitària també serà dotada d’un nou electrocardiògraf. Amb aquest nou aparell es podran obtenir uns resultats més precisos i es podran emmagatzemar les dades obtingudes a la història clínica de cada pacient.

La unitat sociosanitària atén pacients de llarga estada i mitja estada polivalent (convalescències i cures pal·liatives, sobretot) i també de l’hospital de dia.

]]>
S’adquirirà un electrocardiògraf, un monitor de pressió arterial i equipament per mobilització d’usuaris amb un ajut de la Diputació de Lleida

El Centre Sanitari comença l’any amb expectatives de millora de l’equipament que hi ha actualment a la planta sociosanitària, gràcies a l’atorgament d’una subvenció de la Diputació de Lleida per cada nova adquisició. La intenció és actualitzar la maquinària per tal d’oferir un millor servei.

D’entrada està previst adquirir aquest 2015 nou equipament per mobilització d’usuaris de la unitat sociosanitària, per tal de facilitar la tasca de mobilització de pacients per part dels professionals sanitaris, garantint la seguretat i confort d’ambdues parts.

També es renovarà el monitor de pressió arterial d’aquesta unitat, que permetrà un monitoratge global dels signes vitals del pacient, garantint una major precisió i velocitat en la presa d’aquestes dades.

D’altra banda, la planta sociosanitària també serà dotada d’un nou electrocardiògraf. Amb aquest nou aparell es podran obtenir uns resultats més precisos i es podran emmagatzemar les dades obtingudes a la història clínica de cada pacient.

La unitat sociosanitària atén pacients de llarga estada i mitja estada polivalent (convalescències i cures pal·liatives, sobretot) i també de l’hospital de dia.

]]>
Servei de transport i acompanyament al Centre Sanitari del Solsonèshttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4408/01/2015cssolsones.comEl projecte s’impulsa des del Consell amb una subvenció de la Diputació de Lleida

Ja fa cinc anys que els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal van posar en marxa el projecte T’acompanyem, un servei que desplaça l’usuari des del seu domicili fins al centre mèdic o hospitalari i el retorna posteriorment a casa, alhora que se l’ajuda a fer els tràmits sanitaris pertinents. Per l’any 2014, la Diputació de Lleida hi ha contribuït amb una subvenció de 15.300 €.

Aquest servei està destinat als residents de la comarca del Solsonès que compleixen un d’aquests requisits: ser majors de 70, tenir un grau de disminució igual o superior al 33%, persones amb certificat de dependència igual o superior a grau II o bé usuaris de l’hospital de Dia.

Durant l’any 2014 s’han acompanyat 122 usuaris, fet que evidencia la necessitat d’aquest servei, amb el qual s’ha millorat la qualitat de vida de la població del Solsonès, facilitant l’accés als serveis sanitaris a aquelles persones que tenen dificultats per accedir-hi i millorant la salut i el benestar de les persones grans de la comarca.  

]]>
El projecte s’impulsa des del Consell amb una subvenció de la Diputació de Lleida

Ja fa cinc anys que els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal van posar en marxa el projecte T’acompanyem, un servei que desplaça l’usuari des del seu domicili fins al centre mèdic o hospitalari i el retorna posteriorment a casa, alhora que se l’ajuda a fer els tràmits sanitaris pertinents. Per l’any 2014, la Diputació de Lleida hi ha contribuït amb una subvenció de 15.300 €.

Aquest servei està destinat als residents de la comarca del Solsonès que compleixen un d’aquests requisits: ser majors de 70, tenir un grau de disminució igual o superior al 33%, persones amb certificat de dependència igual o superior a grau II o bé usuaris de l’hospital de Dia.

Durant l’any 2014 s’han acompanyat 122 usuaris, fet que evidencia la necessitat d’aquest servei, amb el qual s’ha millorat la qualitat de vida de la població del Solsonès, facilitant l’accés als serveis sanitaris a aquelles persones que tenen dificultats per accedir-hi i millorant la salut i el benestar de les persones grans de la comarca.  

]]>
El Centre Sanitari del Solsonès disposa d’una consulta especialitzada per als portadors de CPAPhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4330/12/2014cssolsones.comAquests pacients pateixen el Síndrome d’Apnea del Son

El Servei de Pneumologia del Centre Sanitari del Solsonès ha posat en marxa des d’aquest any 2014 una consulta especialitzada en atendre els pacients que porten CPAP, un dispositiu de pressió positiva constant de les vies respiratòries que s’utilitza pel tractament del Síndrome d’apnea del son (SAOS).

En aquesta consulta es fa el seguiment del tractament per tal de comprovar-ne l'acceptació i donar resposta als possibles dubtes que puguin sorgir. Es verifica si la mascareta és l’òptima a utilitzar i si hi ha fugues, a més de comprovar-ne la pressió i les hores que la porta. També es valora si precisa alguna modificació o nou control amb pulsioximetria, una prova que es disposa al Centre Sanitari del Solsonès i consisteix en un petit aparell que mesura l’oxigen durant el son.
Un cop el pacient necessita aquest tractament de forma crònica es fa un control anual fins que és donat d'alta.

Síndrome d’apnea del son

Cada dia son més els pacients que pateixen el Síndrome d’Apnea del Son. Això és un trastorn comú en el qual la persona pateix una o més pauses de la respiració o té respiracions superficials durant el son. Aquestes pauses poden durar des de pocs segons fins a diversos minuts. Generalment, la respiració torna a la  normalitat, a vegades amb un ronc fort o amb un so semblant al de una persona quan s’ennuega.
Gairebé sempre, l’apnea del son és un problema de salut en el qual es passa d´un son profund a un de lleuger quan hi ha una pausa de respiració o quan aquesta es torna superficial. Per aquesta raó, el son és de mala qualitat i qui ho pateix se sent molt cansat i desconcentrat durant el dia.

Com es diagnostica?

Per tal de diagnosticar aquest síndrome, és necessària una visita mèdica on es dugui a terme una anamnesi i exploració físiques (tenint molt en compte els antecedents: hipertensió, malalties cardíaques i/o pulmonars, sobrepès o obesitat, problemes anatòmics orofaringis...) i un test per mesurar la son. A partir d’aquí, es valora la necessitat de realitzar una pulsioximetria nocturna.

El tractament

En el cas d'una persona amb sobrepès o obesitat el problema pot millorar o resoldre's amb la pèrdua de pes. En altres casos, el tractament es fa amb l’aparell anomenat CPAP, durant la nit.

]]>
Aquests pacients pateixen el Síndrome d’Apnea del Son

El Servei de Pneumologia del Centre Sanitari del Solsonès ha posat en marxa des d’aquest any 2014 una consulta especialitzada en atendre els pacients que porten CPAP, un dispositiu de pressió positiva constant de les vies respiratòries que s’utilitza pel tractament del Síndrome d’apnea del son (SAOS).

En aquesta consulta es fa el seguiment del tractament per tal de comprovar-ne l'acceptació i donar resposta als possibles dubtes que puguin sorgir. Es verifica si la mascareta és l’òptima a utilitzar i si hi ha fugues, a més de comprovar-ne la pressió i les hores que la porta. També es valora si precisa alguna modificació o nou control amb pulsioximetria, una prova que es disposa al Centre Sanitari del Solsonès i consisteix en un petit aparell que mesura l’oxigen durant el son.
Un cop el pacient necessita aquest tractament de forma crònica es fa un control anual fins que és donat d'alta.

Síndrome d’apnea del son

Cada dia son més els pacients que pateixen el Síndrome d’Apnea del Son. Això és un trastorn comú en el qual la persona pateix una o més pauses de la respiració o té respiracions superficials durant el son. Aquestes pauses poden durar des de pocs segons fins a diversos minuts. Generalment, la respiració torna a la  normalitat, a vegades amb un ronc fort o amb un so semblant al de una persona quan s’ennuega.
Gairebé sempre, l’apnea del son és un problema de salut en el qual es passa d´un son profund a un de lleuger quan hi ha una pausa de respiració o quan aquesta es torna superficial. Per aquesta raó, el son és de mala qualitat i qui ho pateix se sent molt cansat i desconcentrat durant el dia.

Com es diagnostica?

Per tal de diagnosticar aquest síndrome, és necessària una visita mèdica on es dugui a terme una anamnesi i exploració físiques (tenint molt en compte els antecedents: hipertensió, malalties cardíaques i/o pulmonars, sobrepès o obesitat, problemes anatòmics orofaringis...) i un test per mesurar la son. A partir d’aquí, es valora la necessitat de realitzar una pulsioximetria nocturna.

El tractament

En el cas d'una persona amb sobrepès o obesitat el problema pot millorar o resoldre's amb la pèrdua de pes. En altres casos, el tractament es fa amb l’aparell anomenat CPAP, durant la nit.

]]>
El Consell i el Centre Sanitari ofereixen un servei de transport adaptathttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4210/12/2014cssolsones.comActualment s’atenen els viatges a l’Hospital de dia del Centre Sanitari, al Centre de dia  de l’hospital Pere Màrtir Colomés i a l’Amisol

El Consell Comarcal i el Centre Sanitari del Solsonès ofereixen un servei de transport adaptat adreçat a tota la població que tingui dificultats de mobilitat i no puguin utilitzar cap altre mitjà de transport per assistir a un servei social especialitzat o altres serveis d’atenció a les persones. El servei es presta amb la furgoneta del Consell Comarcal en conveni amb la Fundació Volem Feina.

Actualment el Centre Sanitari, amb una subvenció de la Diputació de Lleida, atén els viatges de les persones que són derivades a l’Hospital de dia del Centre Sociosanitari. Per la seva banda, el Consell Comarcal, amb una subvenció del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, atén els viatges dels usuaris del Centre de dia de l’Hospital Pere Màrtir Colomés. Per a la derivació d’usuaris a aquests servei, cal sempre l’informe previ dels Serveis Socials comarcals.

D’altra banda, també existeix una col·laboració econòmica per part del Consell amb l’Amisol, pel trasllat dels seus usuaris.

També està obert el servei per al trasllat de nens que hagin d’accedir al CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), o bé el trasllat dels usuaris de la Residència La Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys que tinguin dificultats de mobilitat i hagin d’anar a serveis puntuals de l’àrea de benestar social.

La consellera comarcal de Benestar i Família, M. Àngels Taribó, creu que prestar aquest servei és molt important per “donar igualtats d’oportunitats a tots els usuaris que ho precisin, amb la voluntat de generalitzar el servei a tota la comarca”.

 

102 persones van utilitzar aquest servei el 2013

El passat 2013, 102 persones van fer ús d’aquest servei de transport adaptat, 44 dels quals era gent gran amb dificultats de mobilitat i, els 58 restants eren usuaris amb certificat de discapacitat que acudeixen a l’Amisol.

]]>
Actualment s’atenen els viatges a l’Hospital de dia del Centre Sanitari, al Centre de dia  de l’hospital Pere Màrtir Colomés i a l’Amisol

El Consell Comarcal i el Centre Sanitari del Solsonès ofereixen un servei de transport adaptat adreçat a tota la població que tingui dificultats de mobilitat i no puguin utilitzar cap altre mitjà de transport per assistir a un servei social especialitzat o altres serveis d’atenció a les persones. El servei es presta amb la furgoneta del Consell Comarcal en conveni amb la Fundació Volem Feina.

Actualment el Centre Sanitari, amb una subvenció de la Diputació de Lleida, atén els viatges de les persones que són derivades a l’Hospital de dia del Centre Sociosanitari. Per la seva banda, el Consell Comarcal, amb una subvenció del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, atén els viatges dels usuaris del Centre de dia de l’Hospital Pere Màrtir Colomés. Per a la derivació d’usuaris a aquests servei, cal sempre l’informe previ dels Serveis Socials comarcals.

D’altra banda, també existeix una col·laboració econòmica per part del Consell amb l’Amisol, pel trasllat dels seus usuaris.

També està obert el servei per al trasllat de nens que hagin d’accedir al CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), o bé el trasllat dels usuaris de la Residència La Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys que tinguin dificultats de mobilitat i hagin d’anar a serveis puntuals de l’àrea de benestar social.

La consellera comarcal de Benestar i Família, M. Àngels Taribó, creu que prestar aquest servei és molt important per “donar igualtats d’oportunitats a tots els usuaris que ho precisin, amb la voluntat de generalitzar el servei a tota la comarca”.

 

102 persones van utilitzar aquest servei el 2013

El passat 2013, 102 persones van fer ús d’aquest servei de transport adaptat, 44 dels quals era gent gran amb dificultats de mobilitat i, els 58 restants eren usuaris amb certificat de discapacitat que acudeixen a l’Amisol.

]]>
Es concedeix el complement d'excel·lència del SEM al Centre Sanitari del Solsonèshttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4101/12/2014cssolsones.comSe li atorguen 30.000 €

El SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) ha concedit al Centre Sanitari del Solsonès el complement d’excel·lència en reconeixement a la professionalitat del servei que s’ofereix. D’aquesta manera, se’ls ha atorgat l’import de 30.000 € per aquest complement.

Des del Centre Sanitari es vol reconèixer públicament la tasca duta a terme durant aquest any pels professionals que formen part de l’equip sanitari d’emergències mèdiques.

 

]]>
Se li atorguen 30.000 €

El SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) ha concedit al Centre Sanitari del Solsonès el complement d’excel·lència en reconeixement a la professionalitat del servei que s’ofereix. D’aquesta manera, se’ls ha atorgat l’import de 30.000 € per aquest complement.

Des del Centre Sanitari es vol reconèixer públicament la tasca duta a terme durant aquest any pels professionals que formen part de l’equip sanitari d’emergències mèdiques.

 

]]>
El Centre Sanitari posa la vacuna del papil·loma i l’hepatitis A als infants de les escoles de Solsonahttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=4026/11/2014cssolsones.comAls alumnes de les escoles rurals i de Sant Llorenç se’ls vacuna als seus respectius CAPs

Un any més el servei de pediatria del Centre Sanitari del Solsonès es va desplaçar a les diferents escoles de Solsona per tal de posar la vacuna del papil·loma i de l’hepatitis A als seus alumnes, amb prèvia autorització escrita dels pares. Per vacunar els nens de Sant Llorenç es van desplaçar al cap de la vila i, als alumnes de les escoles rurals se’ls va informar telefònicament i se’ls ha atès al CAP de Solsona.

Durant aquest curs encara falta posar la vacuna de la varicel·la i la  antimeningocòcica (MCC) als alumnes de primària, la qual seguirà el mateix sistema. D’aquesta manera, l´equip sanitari es trasllada tres vegades a les escoles, dues per la vacuna del papil·loma i l’hepatitis A, i una altra per administrar la vacuna de la varicel·la i l’MCC. A més, també es posarà la vacuna del tètanus als que cursen 2n d’ESO, tal com marca el calendari de vacunes sistemàtiques de la Generalitat de Catalunya.

Quan el servei de pediatria va a les escoles, es repassen els carnets vacunals, i s’aprofita per fer un control de pes, talla i de tensió arterial als diferents alumnes per tal de portar-ne un seguiment més complet.

 

Més activitat que la pròpia d’un servei de pediatria
El servei de pediatria de Solsona ofereix revisions als infants als 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 14 anys, tres més que les obligatòries, atès que aquestes no contemplen la dels 3, 10 i 14 anys. D’aquesta manera es pot fer un seguiment més exhaustiu dels infants i de la seva evolució. Tenint en compte que la població pediàtrica assignada és de 1.879 nens, aquest fet representa molta més activitat preventiva per els nostres equips.

 

Evitar trasllats i derivacions innecessàries
Una altra de les activitats que es realitzen a la consulta de pediatria és la cirurgia menor de petites lesions cutànies com els molluscums, evitant així una derivació al servei de dermatologia.

També s´intenta resoldre el major número de patologies agudes per evitar trasllats innecessaris a urgències d’hospitals d’aguts.

 

]]>
Als alumnes de les escoles rurals i de Sant Llorenç se’ls vacuna als seus respectius CAPs

Un any més el servei de pediatria del Centre Sanitari del Solsonès es va desplaçar a les diferents escoles de Solsona per tal de posar la vacuna del papil·loma i de l’hepatitis A als seus alumnes, amb prèvia autorització escrita dels pares. Per vacunar els nens de Sant Llorenç es van desplaçar al cap de la vila i, als alumnes de les escoles rurals se’ls va informar telefònicament i se’ls ha atès al CAP de Solsona.

Durant aquest curs encara falta posar la vacuna de la varicel·la i la  antimeningocòcica (MCC) als alumnes de primària, la qual seguirà el mateix sistema. D’aquesta manera, l´equip sanitari es trasllada tres vegades a les escoles, dues per la vacuna del papil·loma i l’hepatitis A, i una altra per administrar la vacuna de la varicel·la i l’MCC. A més, també es posarà la vacuna del tètanus als que cursen 2n d’ESO, tal com marca el calendari de vacunes sistemàtiques de la Generalitat de Catalunya.

Quan el servei de pediatria va a les escoles, es repassen els carnets vacunals, i s’aprofita per fer un control de pes, talla i de tensió arterial als diferents alumnes per tal de portar-ne un seguiment més complet.

 

Més activitat que la pròpia d’un servei de pediatria
El servei de pediatria de Solsona ofereix revisions als infants als 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 14 anys, tres més que les obligatòries, atès que aquestes no contemplen la dels 3, 10 i 14 anys. D’aquesta manera es pot fer un seguiment més exhaustiu dels infants i de la seva evolució. Tenint en compte que la població pediàtrica assignada és de 1.879 nens, aquest fet representa molta més activitat preventiva per els nostres equips.

 

Evitar trasllats i derivacions innecessàries
Una altra de les activitats que es realitzen a la consulta de pediatria és la cirurgia menor de petites lesions cutànies com els molluscums, evitant així una derivació al servei de dermatologia.

També s´intenta resoldre el major número de patologies agudes per evitar trasllats innecessaris a urgències d’hospitals d’aguts.

 

]]>
Es preveu que la nova cuina del Centre Sanitari entri en funcionament el mes de generhttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=3917/11/2014cssolsones.comL’actuació ascendeix a 164.076,00 euros, finançada amb un ajut de la Diputació de Lleida i recursos propis del Consell Comarcal

Aquest mes de novembre han començat les obres de remodelació dels espais de la cuina del Centre Sanitari del Solsonès, amb els treballs de desmuntatge de tot l’equipament vell. La previsió és que la nova cuina quedi enllestida i entri en funcionament durant el mes de gener de 2015.

Les obres, que avui han estat visitades pel Consell tècnic de presidència del Centre Sanitari, acompanyat pel cap dels serveis tècnics del Consell Comarcal, Toni Albalate, van ser adjudicades a l’empresa Constructora de Solsona, SCCL.. Aquestes es duran a terme per un import total de 164.076,00 euros, finançades amb un ajut de la Diputació de Lleida i recursos propis de l’ens comarcal.

Aquesta, situada a la segona planta de l’edifici, disposa d’una superfície total de 75 m2, i en elles s’elaboren i preparen, ininterrompudament els 365 dies de l’any, els esmorzars, dinars, berenars i sopars, per als residents de les habitacions de les plantes sociosanitàries de què disposa el Centre Sanitari.

La setmana passada es van realitzar els treballs de retirada de les instal·lacions existents i ara es continua treballant en l’enderroc de les parets divisòries de l’interior de la cuina, per deixar un nou espai totalment diàfan. També es treballa en l’arrencada del revestiment ceràmic de les parets.

El desgast de totes les instal·lacions i equipaments de la cuina, pel seu ús diari, i també l’estat de deteriorament dels revestiments de les parets i del paviment de rajoles pel pas dels anys, va fer plantejar al Consell Comarcal del Solsonès, la remodelació total de tot aquests espais de cuina del Centre Sanitari, amb la finalitat de donar un millor servei als residents i garantir la seva adequació a la normativa vigent.

Cal recordar que les obres inclouen la remodelació total del espais de cuina, i entre d’altres, els següents treballs:

 • Substitució dels revestiments de les parets, el paviment, el fals sostre, així com les finestres i el seu envidrament.

 

 • Substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, gas i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.
 • Substitució de les càmeres de fred i el congelador. També bona part de l’equipament de la cuina, especialment la campana extractora de fums, la cuina o fogons, el forn, el rentavaixelles, els taulells, les piques d’acer inoxidable per a la neteja d’aliments i per al rentat auxiliar d’estris de cuina i de vaixella, i les prestatgeries i taules de treball.

 

]]>
L’actuació ascendeix a 164.076,00 euros, finançada amb un ajut de la Diputació de Lleida i recursos propis del Consell Comarcal

Aquest mes de novembre han començat les obres de remodelació dels espais de la cuina del Centre Sanitari del Solsonès, amb els treballs de desmuntatge de tot l’equipament vell. La previsió és que la nova cuina quedi enllestida i entri en funcionament durant el mes de gener de 2015.

Les obres, que avui han estat visitades pel Consell tècnic de presidència del Centre Sanitari, acompanyat pel cap dels serveis tècnics del Consell Comarcal, Toni Albalate, van ser adjudicades a l’empresa Constructora de Solsona, SCCL.. Aquestes es duran a terme per un import total de 164.076,00 euros, finançades amb un ajut de la Diputació de Lleida i recursos propis de l’ens comarcal.

Aquesta, situada a la segona planta de l’edifici, disposa d’una superfície total de 75 m2, i en elles s’elaboren i preparen, ininterrompudament els 365 dies de l’any, els esmorzars, dinars, berenars i sopars, per als residents de les habitacions de les plantes sociosanitàries de què disposa el Centre Sanitari.

La setmana passada es van realitzar els treballs de retirada de les instal·lacions existents i ara es continua treballant en l’enderroc de les parets divisòries de l’interior de la cuina, per deixar un nou espai totalment diàfan. També es treballa en l’arrencada del revestiment ceràmic de les parets.

El desgast de totes les instal·lacions i equipaments de la cuina, pel seu ús diari, i també l’estat de deteriorament dels revestiments de les parets i del paviment de rajoles pel pas dels anys, va fer plantejar al Consell Comarcal del Solsonès, la remodelació total de tot aquests espais de cuina del Centre Sanitari, amb la finalitat de donar un millor servei als residents i garantir la seva adequació a la normativa vigent.

Cal recordar que les obres inclouen la remodelació total del espais de cuina, i entre d’altres, els següents treballs:

 • Substitució dels revestiments de les parets, el paviment, el fals sostre, així com les finestres i el seu envidrament.

 

 • Substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, gas i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.
 • Substitució de les càmeres de fred i el congelador. També bona part de l’equipament de la cuina, especialment la campana extractora de fums, la cuina o fogons, el forn, el rentavaixelles, els taulells, les piques d’acer inoxidable per a la neteja d’aliments i per al rentat auxiliar d’estris de cuina i de vaixella, i les prestatgeries i taules de treball.

 

]]>
El Consell Comarcal col·labora econòmicament amb les revisions esportives del Centre Sanitarihttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=3804/11/2014cssolsones.comL’ens comarcal assumeix el cost del servei que no paga l’usuari

El Consell Comarcal col·labora econòmicament amb les despeses que s’originen per la prestació del servei de revisions esportives amb i sense prova d’esforç que es realitzen al Centre Sanitari. D’aquesta manera, i d’acord amb l’ordenança reguladora d’aquestes proves, el Consell assumeix el cost que no abonen els usuaris.

Segons dita ordenança, les revisions esportives tenen un cost de 32 €, existint una bonificació de 17 €, que assumeix el Consell, pels clubs del Solsonès que promocionin l’esport base. Per tant, el preu final que han de pagar aquests usuaris és de 15 € per revisió.

Pel que fa a les revisions esportives amb prova d’esforç, tenen un cost de 80 €, amb una bonificació del 50% pels esportistes federats de la comarca i pels que pertanyin a clubs i entitats esportives de la comarca. Així doncs, aquests usuaris paguen 40 € i els altres 40 € restants els assumeix el Consell Comarcal.

El President del Consell Comarcal, Joan Solà, destaca la importància d’aquestes revisions per tal de “garantir la salut en la pràctica esportiva”. A més, remarca “l’esforç que s’està fent des del Consell per tal que tots els usuaris es puguin fer la revisió esportiva amb uns costos més assequibles”.
   
]]>L’ens comarcal assumeix el cost del servei que no paga l’usuari

El Consell Comarcal col·labora econòmicament amb les despeses que s’originen per la prestació del servei de revisions esportives amb i sense prova d’esforç que es realitzen al Centre Sanitari. D’aquesta manera, i d’acord amb l’ordenança reguladora d’aquestes proves, el Consell assumeix el cost que no abonen els usuaris.

Segons dita ordenança, les revisions esportives tenen un cost de 32 €, existint una bonificació de 17 €, que assumeix el Consell, pels clubs del Solsonès que promocionin l’esport base. Per tant, el preu final que han de pagar aquests usuaris és de 15 € per revisió.

Pel que fa a les revisions esportives amb prova d’esforç, tenen un cost de 80 €, amb una bonificació del 50% pels esportistes federats de la comarca i pels que pertanyin a clubs i entitats esportives de la comarca. Així doncs, aquests usuaris paguen 40 € i els altres 40 € restants els assumeix el Consell Comarcal.

El President del Consell Comarcal, Joan Solà, destaca la importància d’aquestes revisions per tal de “garantir la salut en la pràctica esportiva”. A més, remarca “l’esforç que s’està fent des del Consell per tal que tots els usuaris es puguin fer la revisió esportiva amb uns costos més assequibles”.
   
]]>Estudiants de Grau d'infermeria i Auxiliars d'infermeria es formen al Centre Sanitarihttp://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=3721/10/2014cssolsones.comEl Centre també col·labora amb el “Projecte escola-empresa” per tal que els estudiants coneguin l’ofici

Des de fa uns anys el Centre Sanitari del Solsonès ofereix diversos programes de pràctiques per acollir estudiants.  El Centre Sanitari del Solsonès té conveni de formació amb la Universitat de Vic (UVIC), la Fundació Universitària del Bages (FUB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). També amb l’Institut Francesc Ribalta, amb la voluntat que els seus estudiants es formin dins l’entorn sanitari.

Programa de pràctiques
Els estudiants que fan pràctiques al Centre Sanitari sempre tenen assignat un professional sanitari de referència que és el responsable de transmetre’ls els coneixements i habilitats que han d’assolir. Cada entitat té un programa de pràctiques amb els objectius de formació i un tutor de seguiment d’aquestes. A més, per seguir l’evolució de cada estudiant es realitzen valoracions periòdiques.

Projecte escola-empresa
D’altra banda, el Centre Sanitari també col·labora amb el “Projecte escola-empresa” de l’Institut Francesc Ribalta. Aquest projecte, anomenat col·loquialment “Tastet d’ofici”, serveix perquè els estudiants visquin l’entorn sanitari i puguin veure com es treballa en un Centre Sanitari.
Durant les hores que estan al Centre coneixen l’activitat dels professionals sanitaris i  col·laboren en les diferents tasques, en funció de les aptituds i habilitats dels estudiants.

 

]]>
El Centre també col·labora amb el “Projecte escola-empresa” per tal que els estudiants coneguin l’ofici

Des de fa uns anys el Centre Sanitari del Solsonès ofereix diversos programes de pràctiques per acollir estudiants.  El Centre Sanitari del Solsonès té conveni de formació amb la Universitat de Vic (UVIC), la Fundació Universitària del Bages (FUB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). També amb l’Institut Francesc Ribalta, amb la voluntat que els seus estudiants es formin dins l’entorn sanitari.

Programa de pràctiques
Els estudiants que fan pràctiques al Centre Sanitari sempre tenen assignat un professional sanitari de referència que és el responsable de transmetre’ls els coneixements i habilitats que han d’assolir. Cada entitat té un programa de pràctiques amb els objectius de formació i un tutor de seguiment d’aquestes. A més, per seguir l’evolució de cada estudiant es realitzen valoracions periòdiques.

Projecte escola-empresa
D’altra banda, el Centre Sanitari també col·labora amb el “Projecte escola-empresa” de l’Institut Francesc Ribalta. Aquest projecte, anomenat col·loquialment “Tastet d’ofici”, serveix perquè els estudiants visquin l’entorn sanitari i puguin veure com es treballa en un Centre Sanitari.
Durant les hores que estan al Centre coneixen l’activitat dels professionals sanitaris i  col·laboren en les diferents tasques, en funció de les aptituds i habilitats dels estudiants.

 

]]>
Llum verda a la remodelació de la cuina del Centre Sanitari del Solsonès http://www.cssolsones.com/cosnoticia.php?id=3602/10/2014cssolsones.comEl Consell Comarcal iniciarà les obres en breu

El Consell Comarcal del Solsonès dóna llum veure a les obres de la cuina del Centre Sanitari del Solsonès, situada a la segona planta de l’edifici situat a la plaça Antoni Guitart, 1. La cuina disposa d’una superfície de 75 m2, i en elles s’elaboren i preparen, ininterrompudament, els 365 dies de l’any, els esmorzars, dinars, berenars i sopars, per als residents de les habitacions de les plantes sociosanitàries de què disposa el Centre Sanitari.

El pas dels anys ha anat produint un desgast important de totes les instal·lacions i equipaments de la cuina, pel seu ús diari, i també s’han malmès els revestiments de les parets i del paviment de rajoles, la qual cosa va fer que el Consell Comarcal del Solsonès, es plantegés la remodelació total de tot aquests espais de cuina del Centre Sanitari, amb la finalitat de donar un millor servei als residents i garantir la seva adequació a la normativa vigent.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Solsonès, va gestionar i sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida, per obtenir el finançament necessari per a dur a terme el projecte de les obres de remodelació dels espais de cuina, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal.

Posteriorment es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal i el Centre Sanitari pel finançament de dites obres.

Les obres consistiran en la remodelació total del espais de cuina, incloent entre d’altres, els següents treballs:

 • En relació a parets i sostre de la cuina: La substitució dels revestiments de les parets, el paviment, el fals sostre, així com les finestres i el seu envidrament.

 

 • Pel que fa a les instal·lacions: La substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, gas i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.
 • Referent a l’equipament de la cuina: S’inclou la substitució de les càmeres de fred i el congelador, així com de bona part de l’equipament de la cuina i en especial la campana extractora de fums, la cuina o fogons, el forn, el rentavaixelles, els taulells, les piques d’acer inoxidable per a la neteja d’aliments i per a rentat auxiliar d’estris de cuina i de vaixella, així com prestatgeries i taules de treball.

 

 

Aquestes actuacions, que han estat adjudicades a Constructora de Solsona, tenen un cost total de 168.393,03 euros (139.167,79 euros d’obra i 29.225,24 euros d’IVA) i es financen a través d’un ajut de la Diputació de Lleida i una aportació del Consell Comarcal.

El president del Consell Comarcal, Joan Solà, ha subratllat “la importància d’aquestes obres per garantir la millora dels serveis que ofereix pel Centre Sanitari del Solsonès”. A més, Solà ha remarcat “l’esforç de la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal per dur a terme aquest projecte i així poder continuar oferint unes bones prestacions sanitàries al Solsonès”.

]]>
El Consell Comarcal iniciarà les obres en breu

El Consell Comarcal del Solsonès dóna llum veure a les obres de la cuina del Centre Sanitari del Solsonès, situada a la segona planta de l’edifici situat a la plaça Antoni Guitart, 1. La cuina disposa d’una superfície de 75 m2, i en elles s’elaboren i preparen, ininterrompudament, els 365 dies de l’any, els esmorzars, dinars, berenars i sopars, per als residents de les habitacions de les plantes sociosanitàries de què disposa el Centre Sanitari.

El pas dels anys ha anat produint un desgast important de totes les instal·lacions i equipaments de la cuina, pel seu ús diari, i també s’han malmès els revestiments de les parets i del paviment de rajoles, la qual cosa va fer que el Consell Comarcal del Solsonès, es plantegés la remodelació total de tot aquests espais de cuina del Centre Sanitari, amb la finalitat de donar un millor servei als residents i garantir la seva adequació a la normativa vigent.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Solsonès, va gestionar i sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida, per obtenir el finançament necessari per a dur a terme el projecte de les obres de remodelació dels espais de cuina, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal.

Posteriorment es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal i el Centre Sanitari pel finançament de dites obres.

Les obres consistiran en la remodelació total del espais de cuina, incloent entre d’altres, els següents treballs:

 • En relació a parets i sostre de la cuina: La substitució dels revestiments de les parets, el paviment, el fals sostre, així com les finestres i el seu envidrament.

 

 • Pel que fa a les instal·lacions: La substitució de totes les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat i enllumenat, desguassos i sanejament, gas i protecció contra incendis, amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent.
 • Referent a l’equipament de la cuina: S’inclou la substitució de les càmeres de fred i el congelador, així com de bona part de l’equipament de la cuina i en especial la campana extractora de fums, la cuina o fogons, el forn, el rentavaixelles, els taulells, les piques d’acer inoxidable per a la neteja d’aliments i per a rentat auxiliar d’estris de cuina i de vaixella, així com prestatgeries i taules de treball.

 

 

Aquestes actuacions, que han estat adjudicades a Constructora de Solsona, tenen un cost total de 168.393,03 euros (139.167,79 euros d’obra i 29.225,24 euros d’IVA) i es financen a través d’un ajut de la Diputació de Lleida i una aportació del Consell Comarcal.

El president del Consell Comarcal, Joan Solà, ha subratllat “la importància d’aquestes obres per garantir la millora dels serveis que ofereix pel Centre Sanitari del Solsonès”. A més, Solà ha remarcat “l’esforç de la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal per dur a terme aquest projecte i així poder continuar oferint unes bones prestacions sanitàries al Solsonès”.

]]>