Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


10/06/2022  ANUNCI sobre la provisió d’un lloc de treball de referent de benestar emocional (TERMINI: 17 de juny de 2022)

ANUNCI sobre la provisió d’un lloc de treball de referent de benestar emocional

Aprovades per Resolució de Presidència en data 9 de juny de 2022, la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de referent de benestar emocional de personal laboral temporal del Centre Sanitari del Solsonès, FPC, i per constituir una borsa de treball.

“BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE REFERENT DE BENESTAR EMOCIONAL COMUNICTARI DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC, I PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL”

1. Objecte de la convocatòria i normes generals

1.1. El lloc de treball de referent de benestar emocional és de personal laboral temporal (grup de classificació A1), amb contracte de substitució per la cobertura temporal del lloc de treball durant el procediment de selecció per a la seva cobertura definitiva, a temps parcial (67% de jornada), al Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal.

També té per objecte la constitució d’una borsa de treball per cobrir vacants o realitzar substitucions, amb caràcter temporal, en aquest lloc de treball del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal.

La vigència de la borsa de treball serà fins a la cobertura definitiva de la plaça.

1.2. es funcions que té assignades el lloc de treball són les següents:


– Promoure el benestar emocional de la comunitat: gestió de situacions de crisi psicosocial, dinàmiques de grups socioeducatius, rehabilitació psicosocial, intervencions comunitàries, psicologia social...
– Desenvolupament i seguiment del “Programa de benestar emocional i salut comunitària” del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (document annex al final del document)


2. Requisits específics de la participació a la convocatòria

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents que s'han de continuar complint fins a la data de la incorporació al lloc de treball:


a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge espanyol o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 18 anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c) Haver complert setze anys i no excedir, en tot cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que ocupaven en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el supòsit de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

e) No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent.

f) Estar en possessió d’una titulació universitària superior en un grau de l’àmbit de
les ciències de la salut.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència (nivell C1) de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció contindrà una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

h) Acreditar el coneixement de la llengua castellana. N’estan exemptes les persones amb nacionalitat espanyola, les nacionals d’un estat que tingui com a llengua oficial la llengua castellana i les que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

En el supòsit que algun dels concursants no compti amb acreditació suficient, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua castellana.


i) Acreditar la inexistència d’antecedents per delictes sexuals.

3. Forma i termini de presentació de candidatures

Les sol·licituds, en les quals es farà constar que es reuneixen les condicions exigides en les presents Bases, s'adreçaran a la Presidència de la Corporació i es presentaran al Registre d'entrada d'aquest Centre Sanitari del Solsonès, FPC, o bé mitjançant el procediment que regula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins al divendres 17 de juny de 2022, i s'hauran de acompanyar els següents documents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o, si escau, del passaport.

b) Còpia compulsada del títol exigit.

c) Fotocòpia compulsada dels títols acreditatius dels mèrits i circumstàncies al•legats.

d) Currículum vitae acadèmic i professional. Cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits que s’al•leguin: fotocòpies de títols, vida laboral, certificats de tasques... Els mèrits que constin al currículum però que no quedin acreditats documentalment no seran valorats.

La documentació a valorar a la fase de concurs s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no serà tinguda en compte pel tribunal.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:

a) Accepten les presents bases, així com reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes bases.

b) Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al fitxer de Personal, d'acord amb la normativa vigent.
c) Donen el seu consentiment a rebre per via electrònica les comunicacions que puguin derivar-se d'aquest procés.


Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol•licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació amb el Consell Comarcal del Solsonès de qualsevol canvi d'aquestes.

A l'efecte de l’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment


l'autoritat convocant o el Tribunal de selecció pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals s'hagi pogut incorre.

4. Procés selectiu

El procediment de selecció serà mitjançant concurs i es durà a terme en dues fases. La primera fase consistirà en la valoració dels mèrits al•legats. La segona fase consistirà en una entrevista personal.

1ª fase: Concurs de mèrits. (màxim 60 punts) Valoració:
a) Per tenir el grau de Psicologia, 10 punts.

b) Per tenir el màster en Psicologia General Sanitària, 10 punts.

c) Per qualsevol altre màster relacionat amb el lloc de treball, 2 punt per màster amb un màxim de 4 punts.

d) Per experiència prèvia en la realització de funcions incloses en el “Programa de benestar emocional i salut comunitària”, amb un màxim de 26 punts.
– En centres públics de salut, 2’5 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 14 punts.
– En centres privats de salut, 1’5 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 9 punts
– En altres empreses i administracions, 1 punt per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 3 punts.

e) Realització de cursos de formació addicional relacionada amb les funcions a desenvolupar i organitzats per centres oficials o reconeguts, amb un màxim de 10 punts:
- Curs de més de 100 hores.................. 1,25 punts
- Curs de 51 a 100 hores...................... 0,5 punts
- Curs de 20 a 50 hores........................ 0,25 punts
- Curs de 10 a 20 hores ........................ 0,10 punts
- Cursos de menys de 10 hores............ 0,01 punts/hora
- Assistència a jornades....................... 0,20 punts

Si la durada dels cursos de formació està definida en crèdits es considerarà que 1 crèdit equivaldrà a 10 h i 1 ECTS equivaldrà a 25 h.
Cal aportar la documentació que acrediti la realització dels cursos així com la
seva durada, en cas contrari no es tindran en consideració.


2ª Fase (màxim 10 punts)

Valoració de l’entrevista personal, màxim 10 punts.

Si algun candidat no es presenta a l’entrevista quedarà automàticament exclòs
del procés de selecció i no entrarà a formar part de la borsa de treball. Puntuació màxima total: 70 punts.

5. Tribunal qualificador

El nombre dels membres dels Tribunals no serà inferior a tres, així mateix, la composició d'aquest serà predominantment tècnica i les persones que actuïn com a vocals hauran de tenir titulació o especialització iguals o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades.

D'acord amb allò que estableix l'article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres; així mateix, es tendirà a la paritat entre dona i home.

Els membres del Tribunal seran els que s’indicaran en la resolució que aprovi la llista d’admesos i exclosos.

La pertinença a òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i aquesta no es podrà ostentar en representació o per compte de ningú.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’altres persones assessores especialitzades, per a totes o algunes de les proves. Aquestes persones es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col•laboraran amb l’òrgan de selecció.

6. Llista de persones admeses i excloses

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència dictarà una resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos; n’ordenarà la publicació als efectes d'esmenar defectes o formular al·legacions i determinar el lloc, la data i l'hora de constituir el tribunal que ha de fer l'avaluació dels mèrits i fer l’entrevista.

Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la Corporació i a la seva seu


electrònica de la Corporació - https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103503035.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb l'art. 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Llistat d’aptes i contractació

Un cop finalitzades les dues fases del concurs l'òrgan de selecció farà públic el llistat de les persones que han resultat aprovades per ordre de puntuació obtinguda als efectes legals que siguin procedents.

La presidència, un cop aprovada la proposta de l'òrgan de selecció, acordarà la formalització del contracte de treball amb la persona designada, després de justificar els requisits i les condicions exigides a la convocatòria.

8. Funcionament de la borsa de treball

Els aspirants que no hagin estat seleccionats, però que hagin superat el procés selectiu, restaran en llista d’espera amb ordre d’expectativa, segons puntuació, per cobrir possibles vacants o substitucions. La llista dels aspirants que integrarà la borsa de treball serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent.

Feta la proposta de contractació, l’interessat/da haurà de manifestar, en el termini d’un dia laborable, la seva acceptació o renúncia al nomenament ofert. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferiment.

En cas que la persona contactada refusi l’oferta de feina, es farà constar per diligència a l’expedient corresponent. Seguidament es proposarà la cobertura al següent aspirant en ordre de puntuació, i així successivament.

Quan un aspirant seleccionat finalitzi la seva relació laboral temporal s’incorporarà novament al lloc de la borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació que s’hagi aprovat al constituir la borsa.

9. Normes supletòries

En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

10. Règim de recursos


Per impugnar aquesta convocatòria i les bases reguladores d’aquest procés selectiu s’ha d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials.

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o notificació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Més informació